Fisherman’s Pit: การเข้าถึงที่จะถูก จำกัด หลังจาก ‘กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัย’ | ข่าว


กรมป่าไม้แห่งรัฐโอเรกอน (ODF) กล่าวว่าพื้นที่หลุมของชาวประมงในป่าของรัฐทิลลามุกจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางการเดินเข้ามาเท่านั้น เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสาธารณะ

Fisherman’s Pit อยู่ไม่ไกลจากถนน Coast Range Road ในทางเดิน Highway 6 ประมาณ 12 ไมล์ทางตะวันออกของ Tillamook

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 37 =