ลมตะวันตกช่วยชีวิตชาวประมงเมื่อปลากะพงขาวโพลนออกจากมอนเมาธ์
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 41 =